Wednesday, July 27, 2011

▍repeat起床  〉  冲凉  〉  工作  〉  吃饭  〉  工作  〉  工作  〉  工作  〉  冲凉  〉
吃饭  〉 上网   〉  看书  〉  睡觉  #

Wednesday, July 6, 2011

▍梦里的爱丽丝

 
我快乐 也假装快乐
站在你所逝去的昨日 看见了你今日的回懵

我低头 也假装抬头
看见步伐蹒跚的自己 预见了我藏匿的犹豫